برای ارسال درخواست عضویت، فایل مربوطه را از لینک زیر دانلود نموده و پس از تکمیل، آن را به ایمیل مرکز به نشانی Info@techelite.ir ارسال فرمایید.

دانلود فرم درخواست عضویت در مرکز رشد

Application Form