سید علی هزاوه :

مدیر مرکز رشد فناوری نخبگان       

hezaveh - photo

logo - lnkdin

 

احمد دیبایی :

کارشناس ارزیابی و نظارت مرکز 

DIBAEE - PHOTO

logo - lnkdin

داود ابراهیمی :

کارشناس جذب و پذیرش مرکز

Dave - photo

logo - lnkdin

محمد امین درویش متولی:

کارشناس مرکز رشد فناوری نخبگان

amindarvish

logo - lnkdin