سید علی هزاوه :

مدیر مرکز رشد فناوری نخبگان       

hezaveh - photo

logo - lnkdin

احمد دیبایی :

کارشناس ارزیابی و نظارت 

DIBAEE - PHOTO

logo - lnkdin

مهدی سیری :

کارشناس جذب و پذیرش

 

mahdi.siri

 logo - lnkdin

محمد امین درویش متولی:

کارشناس مرکز رشد فناوری نخبگان

amindarvish

logo - lnkdin