سید علی هزاوه :

مدیر مرکز رشد فناوری نخبگان       

hezaveh - photo

logo - lnkdin

 

مهدی سیری :

کارشناس جذب و پذیرش

mahdi.siri

logo - lnkdin

 

احمد دیبایی :

کارشناس ارزیابی و نظارت 

DIBAEE - PHOTO

 logo - lnkdin

 

محمد امین درویش متولی:

کارشناس مرکز رشد فناوری نخبگان

amindarvish

logo - lnkdin

 

امید خاکساری :

 امور قراردادها

logo - lnkdin