محسن علی اکبریان :

رییس مرکز رشد فناوری نخبگان       


logo - lnkdin

 

مهدی سیری :

کارشناس جذب و پذیرش و

 امور قراردادها 

mahdi.siri

logo - lnkdin

 

احمد دیبایی :

کارشناس ارزیابی و نظارت 

DIBAEE - PHOTO

 logo - lnkdin

 

محمد امین درویش متولی:

کارشناس مرکز رشد فناوری نخبگان

amindarvish

logo - lnkdin