برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی

در راستای توانمند سازی شرکت­های عضو مرکز رشد، کارگاه یک روزه ای با عنوان آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی در پارک فناوری پردیس برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی

در راستای توانمند سازی شرکت­های عضو مرکز رشد، کارگاه یک روزه ای با عنوان آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی در پارک فناوری پردیس برگزار گردید.

در پایان این دوره که با همکاری واحد تجاری سازی و خدمات فناوری پارک برگزار شد، آقای اطهری رییس اداره تامین اجتماعی رودهن برای پاسخگویی به سوالات و حل مشکلات شرکت های نوپا در بین کارآفرینان و مدیران جوان شرکت ها حاضر شدند